Traditional

在因公事到駱口驛

今年到時夏雲白,去年來時秋樹紅。
兩度見山心有愧,皆因王事到山中。

Simplified

在因公事到骆口驿

今年到时夏云白,去年来时秋树红。
两度见山心有愧,皆因王事到山中。

Pronunciation

zài yīn gōng shì dào luò kǒu yì

jīn nián dào shí xià yún bái , qù nián lái shí qiū shù hóng 。
liǎng dù jiàn shān xīn yǒu kuì , jiē yīn wáng shì dào shān zhōng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.