Traditional

在家出家

衣食支吾婚嫁畢,從今家事不相仍。
夜眠身是投林鳥,朝飯心同乞食僧。
清唳數聲松下鶴,寒光一點竹間燈。
中宵入定跏趺坐,女喚妻呼多不應。

Simplified

在家出家

衣食支吾婚嫁毕,从今家事不相仍。
夜眠身是投林鸟,朝饭心同乞食僧。
清唳数声松下鹤,寒光一点竹间灯。
中宵入定跏趺坐,女唤妻呼多不应。

Pronunciation

zài jiā chū jiā

yī shí zhī wú hūn jià bì , cóng jīn jiā shì bù xiāng réng 。
yè mián shēn shì tóu lín niǎo , zhāo fàn xīn tóng qǐ shí sēng 。
qīng lì shù shēng sōng xià hè , hán guāng yī diǎn zhú jiān dēng 。
zhōng xiāo rù dìng jiā fū zuò , nǚ huàn qī hū duō bù yīng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.