Traditional

在滁苦雨歸桃花崦傷親友略盡

廢棄忝殘生,後來亦先夭。
詩人感風雨,長夜何時曉。
去國宦情無,近鄉歸夢少。
庇身絕中授,甘靜忘外擾。
麗景變重陰,洞山空木表。
靈潮若可通,寄謝西飛鳥。

Simplified

在滁苦雨归桃花崦伤亲友略尽

废弃忝残生,后来亦先夭。
诗人感风雨,长夜何时晓。
去国宦情无,近乡归梦少。
庇身绝中授,甘静忘外扰。
丽景变重阴,洞山空木表。
灵潮若可通,寄谢西飞鸟。

Pronunciation

zài chú kǔ yǔ guī táo huā yān shāng qīn yǒu l

fèi qì tiǎn cán shēng , hòu lái yì xiān yāo 。
shī rén gǎn fēng yǔ , cháng yè hé shí xiǎo 。
qù guó huàn qíng wú , jìn xiāng guī mèng shǎo 。
bì shēn jué zhōng shòu , gān jìng wàng wài rǎo 。
lì jǐng biàn zhòng yīn , dòng shān kōng mù biǎo 。
líng cháo ruò kě tōng , jì xiè xī fēi niǎo 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.