Traditional

地僻

地僻天教養散材,流年沈著鬢毛催。
青山自繞孤城去,畫角常隨晚照來。
幾凈雙鉤摹古帖,甕香小啜試新醅。
乘槎不是英纏遠,無奈先生興盡回。

Simplified

地僻

地僻天教养散材,流年沉著鬓毛催。
青山自绕孤城去,画角常随晚照来。
几净双钩摹古帖,瓮香小啜试新醅。
乘槎不是英缠远,无奈先生兴尽回。

Pronunciation

dì pì

dì pì tiān jiào yǎng sàn cái , liú nián chén zhù bìn máo cuī 。
qīng shān zì rào gū chéng qù , huà jiǎo cháng suí wǎn zhào lái 。
jī jìng shuāng gōu mó gǔ tiè , wèng xiāng xiǎo chuò shì xīn pēi 。
chéng chá bù shì yīng chán yuǎn , wú nài xiān shēng xīng jìn huí 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.