Traditional

埇橋舊業

別業埇城北,拋來二十春。
改移新徑路,變換舊村鄰。
有稅田疇薄,無官弟侄貧。
田園何用問,強半屬他人。

Simplified

埇桥旧业

别业埇城北,抛来二十春。
改移新径路,变换旧村邻。
有税田畴薄,无官弟侄贫。
田园何用问,强半属他人。

Pronunciation

yǒng qiáo jiù yè

bié yè yǒng chéng běi , pāo lái èr shí chūn 。
gǎi yí xīn jìng lù , biàn huàn jiù cūn lín 。
yǒu shuì tián chóu báo , wú guān dì zhí pín 。
tián yuán hé yòng wèn , qiáng bàn shǔ tā rén 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.