Traditional

城上對月期友人不至

古人惜晝短,勸令秉燭遊。
況此迢迢夜,明月滿西樓。
復有盈樽酒,置在城上頭。
期君君不至,人月兩悠悠。
照水煙波白,照人肌發秋。
清光正如此,不醉即須愁。

Simplified

城上对月期友人不至

古人惜昼短,劝令秉烛游。
况此迢迢夜,明月满西楼。
复有盈樽酒,置在城上头。
期君君不至,人月两悠悠。
照水烟波白,照人肌发秋。
清光正如此,不醉即须愁。

Pronunciation

chéng shàng duì yuè qī yǒu rén bù zhì

gǔ rén xī zhòu duǎn , quàn líng bǐng zhú yóu 。
kuàng cǐ tiáo tiáo yè , míng yuè mǎn xī lóu 。
fù yǒu yíng zūn jiǔ , zhì zài chéng shàng tóu 。
qī jūn jūn bù zhì , rén yuè liǎng yōu yōu 。
zhào shuǐ yān bō bái , zhào rén jī fā qiū 。
qīng guāng zhèng rú cǐ , bù zuì jí xū chóu 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.