Traditional

城東閑行因題尉遲司業水閣

閑繞洛陽城,無人知姓名。
病乘籃輿出,老著茜衫行。
處處花相引,時時酒一傾。
借君溪閣上,醉詠兩三聲。

Simplified

城东闲行因题尉迟司业水阁

闲绕洛阳城,无人知姓名。
病乘篮舆出,老着茜衫行。
处处花相引,时时酒一倾。
借君溪阁上,醉咏两三声。

Pronunciation

chéng dōng xián xíng yīn tí wèi chí sī yè shuǐ gé

xián rào luò yáng chéng , wú rén zhī xìng míng 。
bìng chéng lán yú chū , lǎo zhuó qiàn shān xíng 。
chǔ chǔ huā xiāng yǐn , shí shí jiǔ yī qīng 。
jiè jūn xī gé shàng , zuì yǒng liǎng sān shēng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.