Traditional

城南亭作

珂馬朝歸連萬石,稍門洞啟親迎客。
北堂珍重琥珀酒,庭前列肆茱萸席。
長袖遲回意緒多,清商緩轉目騰波。
舊傳比翼侯家舞,新出將雛主第歌。
漢家絳灌餘兵氣,晉代浮虛安足貴。
正逢天下金鏡清,偏加日飲醇醪意。
誰復遨遊不復歸,閑庭莫畏不芳菲。
會待城南春色至,竟將花柳拂羅衣。

Simplified

城南亭作

珂马朝归连万石,稍门洞启亲迎客。
北堂珍重琥珀酒,庭前列肆茱萸席。
长袖迟回意绪多,清商缓转目腾波。
旧传比翼侯家舞,新出将雏主第歌。
汉家绛灌馀兵气,晋代浮虚安足贵。
正逢天下金镜清,偏加日饮醇醪意。
谁复遨游不复归,闲庭莫畏不芳菲。
会待城南春色至,竟将花柳拂罗衣。

Pronunciation

chéng nán tíng zuò

kē mǎ zhāo guī lián wàn shí , shāo mén dòng qǐ qīn yíng kè 。
běi táng zhēn zhòng hǔ pò jiǔ , tíng qián liè sì zhū yú xí 。
cháng xiù chí huí yì xù duō , qīng shāng huǎn zhuǎn mù téng bō 。
jiù chuán bǐ yì hóu jiā wǔ , xīn chū jiāng chú zhǔ dì gē 。
hàn jiā jiàng guàn yú bīng qì , jìn dài fú xū ān zú guì 。
zhèng féng tiān xià jīn jìng qīng , piān jiā rì yǐn chún láo yì 。
shuí fù áo yóu bù fù guī , xián tíng mò wèi bù fāng fēi 。
huì dài chéng nán chūn sè zhì , jìng jiāng huā liǔ fú luó yī 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.