Traditional

城南尋梅得句四首

老子今年嬾賦詩,風光料理鬢成絲。
青羊宮裏春來早,初見梅花第一枝。

Simplified

城南寻梅得句四首

老子今年嬾赋诗,风光料理鬓成丝。
青羊宫里春来早,初见梅花第一枝。

Pronunciation

chéng nán xún méi dé jù sì shǒu

lǎo zǐ jīn nián lǎn fù shī , fēng guāng liào lǐ bìn chéng sī 。
qīng yáng gōng lǐ chūn lái zǎo , chū jiàn méi huā dì yī zhī 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.