Traditional

城鹽州-美聖謨而誚邊將也

城鹽州,城鹽州,城在五原原上頭。
蕃東節度缽闡布,忽見新城當要路。
金鳥飛傳贊普聞,建牙傳箭集群臣。
君臣赪面有憂色,皆言勿謂唐無人。
自築鹽州十餘載,左衽氈裘不犯塞。
晝牧牛羊夜捉生,長去新城百裏外。
諸邊急警勞戍人,唯此一道無煙塵。
靈夏潛安誰復辨,秦原暗通何處見。
鄜州驛路好馬來,長安藥肆黃蓍賤。
城鹽州,鹽州未城天子憂。
德宗按圖自定計,非關將略與廟謀。
吾聞高宗中宗世,北虜猖狂最難制。
韓公創築受降城,三城鼎峙屯漢兵。
東西亙絕數千裏,耳冷不聞胡馬聲。
如今邊將非無策,心笑韓公築城壁。
相看養寇為身謀,各握強兵固恩澤。
願分今日邊將恩,褒贈韓公封子孫。
誰能將此鹽州曲,翻作歌詞聞至尊。

Simplified

城盐州-美圣谟而诮边将也

城盐州,城盐州,城在五原原上头。
蕃东节度钵阐布,忽见新城当要路。
金鸟飞传赞普闻,建牙传箭集群臣。
君臣赪面有忧色,皆言勿谓唐无人。
自筑盐州十馀载,左衽毡裘不犯塞。
昼牧牛羊夜捉生,长去新城百里外。
诸边急警劳戍人,唯此一道无烟尘。
灵夏潜安谁复辨,秦原暗通何处见。
鄜州驿路好马来,长安药肆黄蓍贱。
城盐州,盐州未城天子忧。
德宗按图自定计,非关将略与庙谋。
吾闻高宗中宗世,北虏猖狂最难制。
韩公创筑受降城,三城鼎峙屯汉兵。
东西亘绝数千里,耳冷不闻胡马声。
如今边将非无策,心笑韩公筑城壁。
相看养寇为身谋,各握强兵固恩泽。
愿分今日边将恩,褒赠韩公封子孙。
谁能将此盐州曲,翻作歌词闻至尊。

Pronunciation

chéng yán zhōu í měi shèng mó ér qiào biān jiāng yě

chéng yán zhōu , chéng yán zhōu , chéng zài wǔ yuán yuán shàng tóu 。
fán dōng jié dù bō chǎn bù , hū jiàn xīn chéng dāng yào lù 。
jīn niǎo fēi chuán zàn pǔ wén , jiàn yá chuán jiàn jí qún chén 。
jūn chén chēng miàn yǒu yōu sè , jiē yán wù wèi táng wú rén 。
zì zhù yán zhōu shí yú zài , zuǒ rèn zhān qiú bù fàn sāi 。
zhòu mù niú yáng yè zhuō shēng , cháng qù xīn chéng bǎi lǐ wài 。
zhū biān jí jǐng láo shù rén , wéi cǐ yī dào wú yān chén 。
líng xià qián ān shuí fù biàn , qín yuán àn tōng hé chǔ jiàn 。
fū zhōu yì lù hǎo mǎ lái , cháng ān yào sì huáng shī jiàn 。
chéng yán zhōu , yán zhōu wèi chéng tiān zǐ yōu 。
dé zōng àn tú zì dìng jì , fēi guān jiāng l wú wén gāo zōng zhōng zōng shì , běi lǔ chāng kuáng zuì nán zhì 。
hán gōng chuàng zhù shòu jiàng chéng , sān chéng dǐng zhì tún hàn bīng 。
dōng xī gèn jué shù qiān lǐ , ěr lěng bù wén hú mǎ shēng 。
rú jīn biān jiāng fēi wú cè , xīn xiào hán gōng zhù chéng bì 。
xiāng kàn yǎng kòu wéi shēn móu , gè wò qiáng bīng gù ēn zé 。
yuàn fēn jīn rì biān jiāng ēn , bǎo zèng hán gōng fēng zǐ sūn 。
shuí néng jiāng cǐ yán zhōu qū , fān zuò gē cí wén zhì zūn 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.