Traditional

城西別元九

城西三月三十日,別友辭春兩恨多。
帝裏卻歸猶寂寞,通州獨去又如何。

Simplified

城西别元九

城西三月三十日,别友辞春两恨多。
帝里却归犹寂寞,通州独去又如何。

Pronunciation

chéng xī bié yuán jiǔ

chéng xī sān yuè sān shí rì , bié yǒu cí chūn liǎng hèn duō 。
dì lǐ què guī yóu jì mò , tōng zhōu dú qù yòu rú hé 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.