Traditional

塞上曲

黠虜初南下,塵飛塞北境。
漢將懷不平,讎擾當遠屏。
金革臥不暖,起舞霜月冷。
點軍三十千,部伍嚴以整。
酣戰祈成功,於焉罷邊釁。

Simplified

塞上曲

黠虏初南下,尘飞塞北境。
汉将怀不平,雠扰当远屏。
金革卧不暖,起舞霜月冷。
点军三十千,部伍严以整。
酣战祈成功,于焉罢边衅。

Pronunciation

sāi shàng qū

xiá lǔ chū nán xià , chén fēi sāi běi jìng 。
hàn jiāng huái bù píng , chóu rǎo dāng yuǎn píng 。
jīn gé wò bù nuǎn , qǐ wǔ shuāng yuè lěng 。
diǎn jūn sān shí qiān , bù wǔ yán yǐ zhěng 。
hān zhàn qí chéng gōng , yú yān bà biān xìn 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.