Traditional

壬子八月癸卯大風雨拔木飄瓦通夕不能寐

我昔浮江坐貪快,六十幅蒲船尾掛。
惡風吹到馬當祠,出沒蜿蜒舞澎湃。
舟人失色急倒檣,共上蘆灣望祠拜。
風雲晝晦性命憂,更復何心問薪菜。
顛危僅免葬魚腹,至今常抱垂堂戒。
豈知風雨有茲夕,屋破窗鳴紛百怪。
直疑屋外即長江,九轉得生那可再。
正襟默坐徐自思,忠信固可當喪敗。
鬼神雖惡技有窮,卷地破山真一噫。
明朝倚杖看晴雲,茲夕驚心復何在。

Simplified

壬子八月癸卯大风雨拔木飘瓦通夕不能寐

我昔浮江坐贪快,六十幅蒲船尾挂。
恶风吹到马当祠,出没蜿蜒舞澎湃。
舟人失色急倒樯,共上芦湾望祠拜。
风云昼晦性命忧,更复何心问薪菜。
颠危仅免葬鱼腹,至今常抱垂堂戒。
岂知风雨有兹夕,屋破窗鸣纷百怪。
直疑屋外即长江,九转得生那可再。
正襟默坐徐自思,忠信固可当丧败。
鬼神虽恶技有穷,卷地破山真一噫。
明朝倚杖看晴云,兹夕惊心复何在。

Pronunciation

rén zǐ bā yuè guǐ mǎo dà fēng yǔ bá mù piāo wǎ tōng xī bù néng mèi

wǒ xī fú jiāng zuò tān kuài , liù shí fú pú chuán wěi guà 。
è fēng chuī dào mǎ dāng cí , chū méi wān yán wǔ péng pài 。
zhōu rén shī sè jí dǎo qiáng , gòng shàng lú wān wàng cí bài 。
fēng yún zhòu huì xìng mìng yōu , gēng fù hé xīn wèn xīn cài 。
diān wēi jǐn miǎn zàng yú fù , zhì jīn cháng bào chuí táng jiè 。
qǐ zhī fēng yǔ yǒu zī xī , wū pò chuāng míng fēn bǎi guài 。
zhí yí wū wài jí cháng jiāng , jiǔ zhuǎn dé shēng nà kě zài 。
zhèng jīn mò zuò xú zì sī , zhōng xìn gù kě dāng sāng bài 。
guǐ shén suī è jì yǒu qióng , juàn dì pò shān zhēn yī yī 。
míng zhāo yǐ zhàng kàn qíng yún , zī xī jīng xīn fù hé zài 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.