Traditional

夏口送長寧楊明府歸荊南,因寄幕府諸公

關西楊太尉,千載德猶聞。
白日俱終老,清風獨至君。
身承遠祖遺,才出眾人群。
舉世貪荊玉,全家戀楚雲。
向煙帆杳杳,臨水葉紛紛。
草覆昭丘綠,江從夏口分。
高名光盛府,異姓寵殊勛。
百越今無事,南征欲罷軍。

Simplified

夏口送长宁杨明府归荆南,因寄幕府诸公

关西杨太尉,千载德犹闻。
白日俱终老,清风独至君。
身承远祖遗,才出众人群。
举世贪荆玉,全家恋楚云。
向烟帆杳杳,临水叶纷纷。
草覆昭丘绿,江从夏口分。
高名光盛府,异姓宠殊勋。
百越今无事,南征欲罢军。

Pronunciation

xià kǒu sòng cháng níng yáng míng fǔ guī jīng nán , yīn jì mù fǔ zhū gōng

guān xī yáng tài wèi , qiān zài dé yóu wén 。
bái rì jù zhōng lǎo , qīng fēng dú zhì jūn 。
shēn chéng yuǎn zǔ yí , cái chū zhòng rén qún 。
jǔ shì tān jīng yù , quán jiā liàn chǔ yún 。
xiàng yān fān yǎo yǎo , lín shuǐ yè fēn fēn 。
cǎo fù zhāo qiū lǜ , jiāng cóng xià kǒu fēn 。
gāo míng guāng shèng fǔ , yì xìng chǒng shū xūn 。
bǎi yuè jīn wú shì , nán zhēng yù bà jūn 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.