Traditional

夏夜

夏夜忽已半,東岡月初生。
起行遶庭樹,愛此露滴聲。
漂流憶安臥,局促念遐征。
幽懷誰晤語,華觴還自傾。

Simplified

夏夜

夏夜忽已半,东冈月初生。
起行遶庭树,爱此露滴声。
漂流忆安卧,局促念遐征。
幽怀谁晤语,华觞还自倾。

Pronunciation

xià yè

xià yè hū yǐ bàn , dōng gāng yuè chū shēng 。
qǐ xíng rào tíng shù , ài cǐ lù dī shēng 。
piāo liú yì ān wò , jú cù niàn xiá zhēng 。
yōu huái shuí wù yǔ , huá shāng huán zì qīng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.