Traditional

夏夜

乞骸安晚節,養疾臥空村。
月暗梟鳴樹,船歸犬吠門。
藜羹加糝美,黍酒帶醅渾。
稚子能勤學,燈前與細論。

Simplified

夏夜

乞骸安晚节,养疾卧空村。
月暗枭鸣树,船归犬吠门。
藜羹加糁美,黍酒带醅浑。
稚子能勤学,灯前与细论。

Pronunciation

xià yè

qǐ hái ān wǎn jié , yǎng jí wò kōng cūn 。
yuè àn xiāo míng shù , chuán guī quǎn fèi mén 。
lí gēng jiā sǎn měi , shǔ jiǔ dài pēi hún 。
zhì zǐ néng qín xué , dēng qián yǔ xì lùn 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.