Traditional

夏日與閑禪師林下避暑

洛景城西塵土紅,伴僧閑坐竹泉東。
綠蘿潭上不見日,白石灘邊長有風。
熱惱漸知隨念盡,清涼常願與人同。
每因毒暑悲親故,多在炎方瘴海中。

Simplified

夏日与闲禅师林下避暑

洛景城西尘土红,伴僧闲坐竹泉东。
绿萝潭上不见日,白石滩边长有风。
热恼渐知随念尽,清凉常愿与人同。
每因毒暑悲亲故,多在炎方瘴海中。

Pronunciation

xià rì yǔ xián chán shī lín xià bì shǔ

luò jǐng chéng xī chén tǔ hóng , bàn sēng xián zuò zhú quán dōng 。
lǜ luó tán shàng bù jiàn rì , bái shí tān biān cháng yǒu fēng 。
rè nǎo jiàn zhī suí niàn jìn , qīng liáng cháng yuàn yǔ rén tóng 。
měi yīn dú shǔ bēi qīn gù , duō zài yán fāng zhàng hǎi zhōng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.