Traditional

夏日小宴

橫吹銅笛蒼龍聲,雙奏玉笙丹鳳鳴。
已判百年終醉死,要將一笑壓愁生。
旋移畫舫破山影,高卷朱簾延月明。
試問炎歊在何許,夜闌翻怯葛衣輕。

Simplified

夏日小宴

横吹铜笛苍龙声,双奏玉笙丹凤鸣。
已判百年终醉死,要将一笑压愁生。
旋移画舫破山影,高卷朱帘延月明。
试问炎歊在何许,夜阑翻怯葛衣轻。

Pronunciation

xià rì xiǎo yàn

héng chuī tóng dí cāng lóng shēng , shuāng zòu yù shēng dān fèng míng 。
yǐ pàn bǎi nián zhōng zuì sǐ , yào jiāng yī xiào yā chóu shēng 。
xuán yí huà fǎng pò shān yǐng , gāo juàn zhū lián yán yuè míng 。
shì wèn yán xiāo zài hé xǔ , yè lán fān qiè gé yī qīng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.