Traditional

夏日雜詠

蒲葦蕭蕭晚,楸梧肅肅陰。
山童驚大鼾,林鳥伴微吟。
蠻硯深瀦墨,吳牋熟搗踸。
新詩與醉帖,自笑尚童心。

Simplified

夏日杂咏

蒲苇萧萧晚,楸梧肃肃阴。
山童惊大鼾,林鸟伴微吟。
蛮砚深瀦墨,吴牋熟捣踸。
新诗与醉帖,自笑尚童心。

Pronunciation

xià rì zá yǒng

pú wěi xiāo xiāo wǎn , qiū wú sù sù yīn 。
shān tóng jīng dà hān , lín niǎo bàn wēi yín 。
mán yàn shēn zhū mò , wú jiān shú dǎo chěn 。
xīn shī yǔ zuì tiè , zì xiào shàng tóng xīn 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.