Traditional

夏日雜題

東吳五月黃梅雨,南浦孤舟白發翁。
貂插朝冠金絡馬,多年不入夢魂中。

Simplified

夏日杂题

东吴五月黄梅雨,南浦孤舟白发翁。
貂插朝冠金络马,多年不入梦魂中。

Pronunciation

xià rì zá tí

dōng wú wǔ yuè huáng méi yǔ , nán pǔ gū zhōu bái fā wēng 。
diāo chā zhāo guān jīn luò mǎ , duō nián bù rù mèng hún zhōng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.