Traditional

夏日雜題

新縫細葛作蠡裯,簟展風漪凜欲秋。
啼鳥一聲呼夢斷,依然書卷在床頭。

Simplified

夏日杂题

新缝细葛作蠡裯,簟展风漪凛欲秋。
啼鸟一声呼梦断,依然书卷在床头。

Pronunciation

xià rì zá tí

xīn féng xì gé zuò lǐ chóu , diàn zhǎn fēng yī lǐn yù qiū 。
tí niǎo yī shēng hū mèng duàn , yī rán shū juàn zài chuáng tóu 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.