Traditional

夏日雜題

渚蒲經雨送微馨,野鶴淩風有墮翎。
歸入衡門天薄暮,清溝淺浸兩三星。

Simplified

夏日杂题

渚蒲经雨送微馨,野鹤凌风有堕翎。
归入衡门天薄暮,清沟浅浸两三星。

Pronunciation

xià rì zá tí

zhǔ pú jīng yǔ sòng wēi xīn , yě hè líng fēng yǒu duò líng 。
guī rù héng mén tiān báo mù , qīng gōu qiǎn jìn liǎng sān xīng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.