Traditional

夏日獨直,寄蕭侍禦

憲臺文法地,翰林清切司。
鷹猜課野鶴,驥德責山麋。
課責雖不同,同歸非所宜。
是以方寸內,忽忽暗相思。
夏日獨上直,日長何所為。
淡然無他念,虛靜是吾師。
形委有事牽,心與無事期。
中臆一以曠,外累都若遺。
地貴身不覺,意閑境來隨。
但對松與竹,如在山中時。
情性聊自適,吟詠偶成詩。
此意非夫子,余人多不知。

Simplified

夏日独直,寄萧侍御

宪台文法地,翰林清切司。
鹰猜课野鹤,骥德责山麋。
课责虽不同,同归非所宜。
是以方寸内,忽忽暗相思。
夏日独上直,日长何所为。
澹然无他念,虚静是吾师。
形委有事牵,心与无事期。
中臆一以旷,外累都若遗。
地贵身不觉,意闲境来随。
但对松与竹,如在山中时。
情性聊自适,吟咏偶成诗。
此意非夫子,余人多不知。

Pronunciation

xià rì dú zhí , jì xiāo shì yù

xiàn tái wén fǎ dì , hàn lín qīng qiē sī 。
yīng cāi kè yě hè , jì dé zé shān mí 。
kè zé suī bù tóng , tóng guī fēi suǒ yí 。
shì yǐ fāng cùn nèi , hū hū àn xiāng sī 。
xià rì dú shàng zhí , rì cháng hé suǒ wéi 。
dàn rán wú tā niàn , xū jìng shì wú shī 。
xíng wěi yǒu shì qiān , xīn yǔ wú shì qī 。
zhōng yì yī yǐ kuàng , wài léi dū ruò yí 。
dì guì shēn bù jué , yì xián jìng lái suí 。
dàn duì sōng yǔ zhú , rú zài shān zhōng shí 。
qíng xìng liáo zì shì , yín yǒng ǒu chéng shī 。
cǐ yì fēi fū zǐ , yú rén duō bù zhī 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.