Traditional

夏日

病退身初健,時清吏更休。
渴蜂窺硯水,慵燕息簾鉤。
棋局每坐隱,屏山時臥遊。
真成愛長日,未用憶新秋。

Simplified

夏日

病退身初健,时清吏更休。
渴蜂窥砚水,慵燕息帘钩。
棋局每坐隐,屏山时卧游。
真成爱长日,未用忆新秋。

Pronunciation

xià rì

bìng tuì shēn chū jiàn , shí qīng lì gēng xiū 。
kě fēng kuī yàn shuǐ , yōng yàn xī lián gōu 。
qí jú měi zuò yǐn , píng shān shí wò yóu 。
zhēn chéng ài cháng rì , wèi yòng yì xīn qiū 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.