Traditional

夏秋之交小舟早夜往來湖中絕句

城南天鏡三百裏,繚以重重翡翠屏。
最好長橋明月夜,寄船策蹇上蘭亭。

Simplified

夏秋之交小舟早夜往来湖中绝句

城南天镜三百里,缭以重重翡翠屏。
最好长桥明月夜,寄船策蹇上兰亭。

Pronunciation

xià qiū zhī jiāo xiǎo zhōu zǎo yè wǎng lái hú zhōng jué jù

chéng nán tiān jìng sān bǎi lǐ , liáo yǐ zhòng zhòng fěi cuì píng 。
zuì hǎo cháng qiáo míng yuè yè , jì chuán cè jiǎn shàng lán tíng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.