Traditional

夏雨

東風吹雨溪上來,北山出雲以應之。
嚴州城中三日雨,朝暮點滴無休時。
向來秧底乾欲裂,白水漫漫俄盈陂。
豚肩覆豆巫醉飽,龍骨掛壁農遨嬉。
今年蠶麥收數倍,繭大如甕麥兩岐。
西成在眼又如此,還鄉鼓腹歌淳熙。

Simplified

夏雨

东风吹雨溪上来,北山出云以应之。
严州城中三日雨,朝暮点滴无休时。
向来秧底乾欲裂,白水漫漫俄盈陂。
豚肩覆豆巫醉饱,龙骨挂壁农遨嬉。
今年蚕麦收数倍,茧大如瓮麦两岐。
西成在眼又如此,还乡鼓腹歌淳熙。

Pronunciation

xià yǔ

dōng fēng chuī yǔ xī shàng lái , běi shān chū yún yǐ yīng zhī 。
yán zhōu chéng zhōng sān rì yǔ , zhāo mù diǎn dī wú xiū shí 。
xiàng lái yāng dǐ qián yù liè , bái shuǐ màn màn é yíng bēi 。
tún jiān fù dòu wū zuì bǎo , lóng gǔ guà bì nóng áo xī 。
jīn nián cán mài shōu shù bèi , jiǎn dà rú wèng mài liǎng qí 。
xī chéng zài yǎn yòu rú cǐ , huán xiāng gǔ fù gē chún xī 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.