Traditional

夕宴房主簿舍

歲晏關雍空,風急河渭冰。
薄遊羈物役,微尚愜遠憑。
旅館月宿永,閉扃雲思興。
伊人美修夜,朋酒惠來稱。
交談既清雅,琴吹亦淒凝。
不逢君蹇涸,幽意長郁蒸。

Simplified

夕宴房主簿舍

岁晏关雍空,风急河渭冰。
薄游羁物役,微尚惬远凭。
旅馆月宿永,闭扃云思兴。
伊人美修夜,朋酒惠来称。
交谈既清雅,琴吹亦凄凝。
不逢君蹇涸,幽意长郁蒸。

Pronunciation

xī yàn fáng zhǔ bù shè

suì yàn guān yōng kōng , fēng jí hé wèi bīng 。
báo yóu jī wù yì , wēi shàng qiè yuǎn píng 。
lǚ guǎn yuè sù yǒng , bì jiōng yún sī xīng 。
yī rén měi xiū yè , péng jiǔ huì lái chēng 。
jiāo tán jì qīng yǎ , qín chuī yì qī níng 。
bù féng jūn jiǎn hé , yōu yì cháng yù zhēng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.