Traditional

夜不能寐復呼燈起坐戲作

吳中秋半暑未退,今歲雨多如許涼。
藥鼎熒熒伴孤寂,三更袖手聽啼螿。

Simplified

夜不能寐复呼灯起坐戏作

吴中秋半暑未退,今岁雨多如许凉。
药鼎荧荧伴孤寂,三更袖手听啼螿。

Pronunciation

yè bù néng mèi fù hū dēng qǐ zuò xì zuò

wú zhōng qiū bàn shǔ wèi tuì , jīn suì yǔ duō rú xǔ liáng 。
yào dǐng yíng yíng bàn gū jì , sān gēng xiù shǒu tīng tí jiāng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.