Traditional

夜中望仙觀

日暮銜花飛鳥還,月明溪上見青山。
遙知玉女窗前樹,不是仙人不得攀。

Simplified

夜中望仙观

日暮衔花飞鸟还,月明溪上见青山。
遥知玉女窗前树,不是仙人不得攀。

Pronunciation

yè zhōng wàng xiān guān

rì mù xián huā fēi niǎo huán , yuè míng xī shàng jiàn qīng shān 。
yáo zhī yù nǚ chuāng qián shù , bù shì xiān rén bù dé pān 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.