Traditional

夜入瞿唐峽

瞿唐天下險,夜上信難哉。
岸似雙屏合,天如匹帛開。
逆風驚浪起,拔稔暗船來。
欲識愁多少,高於灩預堆。

Simplified

夜入瞿唐峡

瞿唐天下险,夜上信难哉。
岸似双屏合,天如匹帛开。
逆风惊浪起,拔稔暗船来。
欲识愁多少,高于滟预堆。

Pronunciation

yè rù qú táng xiá

qú táng tiān xià xiǎn , yè shàng xìn nán zāi 。
àn sì shuāng píng hé , tiān rú pǐ bó kāi 。
nì fēng jīng làng qǐ , bá rěn àn chuán lái 。
yù shí chóu duō shǎo , gāo yú yàn yù duī 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.