Traditional

夜興

窮巷行人絕,高城漏鼓稀。
劇談頻翦燭,久坐旋更衣。
饑鼠沖人過,啼鴉冒夜飛。
客歸吾未睡,孤影自相依。

Simplified

夜兴

穷巷行人绝,高城漏鼓稀。
剧谈频翦烛,久坐旋更衣。
饥鼠冲人过,啼鸦冒夜飞。
客归吾未睡,孤影自相依。

Pronunciation

yè xīng

qióng xiàng xíng rén jué , gāo chéng lòu gǔ xī 。
jù tán pín jiǎn zhú , jiǔ zuò xuán gēng yī 。
jī shǔ chōng rén guò , tí yā mào yè fēi 。
kè guī wú wèi shuì , gū yǐng zì xiāng yī 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.