Traditional

夜興

鶴瘦龜饑與靜宜,更闌徙倚並清池。
月當三五初盈夜,河直西南欲落時。
浩浩醉歌群鶩起,翩翩孤影角巾欹。
飛僊授我青瑤簡,索賦山中夜興詩。

Simplified

夜兴

鹤瘦龟饥与静宜,更阑徙倚并清池。
月当三五初盈夜,河直西南欲落时。
浩浩醉歌群鹜起,翩翩孤影角巾欹。
飞僊授我青瑶简,索赋山中夜兴诗。

Pronunciation

yè xīng

hè shòu guī jī yǔ jìng yí , gēng lán xǐ yǐ bìng qīng chí 。
yuè dāng sān wǔ chū yíng yè , hé zhí xī nán yù luò shí 。
hào hào zuì gē qún wù qǐ , piān piān gū yǐng jiǎo jīn qī 。
fēi xiān shòu wǒ qīng yáo jiǎn , suǒ fù shān zhōng yè xīng shī 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.