Traditional

夜發沅江寄李潁川劉侍郎(時二公貶於此)

半夜回舟入楚鄉,月明山水共蒼蒼。
孤猿更發秋風裏,不是愁人亦斷腸。

Simplified

夜发沅江寄李颍川刘侍郎(时二公贬于此)

半夜回舟入楚乡,月明山水共苍苍。
孤猿更发秋风里,不是愁人亦断肠。

Pronunciation

yè fā yuán jiāng jì lǐ yǐng chuān liú shì láng ( shí èr gōng biǎn yú cǐ )

bàn yè huí zhōu rù chǔ xiāng , yuè míng shān shuǐ gòng cāng cāng 。
gū yuán gēng fā qiū fēng lǐ , bù shì chóu rén yì duàn cháng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.