Traditional

夜坐

庭前盡日立到夜,燈下有時坐徹明。
此情不語何人會,時復長籲一兩聲。

Simplified

夜坐

庭前尽日立到夜,灯下有时坐彻明。
此情不语何人会,时复长吁一两声。

Pronunciation

yè zuò

tíng qián jìn rì lì dào yè , dēng xià yǒu shí zuò chè míng 。
cǐ qíng bù yǔ hé rén huì , shí fù cháng xū yī liǎng shēng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.