Traditional

夜坐

斜月入前楹,迢迢夜坐情。
梧桐上階影,蟋蟀近床聲。
曙傍窗間至,秋從簟上生。
感時因憶事,不寢到雞鳴。

Simplified

夜坐

斜月入前楹,迢迢夜坐情。
梧桐上阶影,蟋蟀近床声。
曙傍窗间至,秋从簟上生。
感时因忆事,不寝到鸡鸣。

Pronunciation

yè zuò

xié yuè rù qián yíng , tiáo tiáo yè zuò qíng 。
wú tóng shàng jiē yǐng , xī shuài jìn chuáng shēng 。
shǔ bàng chuāng jiān zhì , qiū cóng diàn shàng shēng 。
gǎn shí yīn yì shì , bù qǐn dào jī míng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.