Traditional

夜坐

懷哉四壁時,未有五都價。
百金誰見許,鬥酒難為貰。
落花生芳春,孤月皎清夜。
復逢利交客,題戶遙相謝。

Simplified

夜坐

怀哉四壁时,未有五都价。
百金谁见许,斗酒难为贳。
落花生芳春,孤月皎清夜。
复逢利交客,题户遥相谢。

Pronunciation

yè zuò

huái zāi sì bì shí , wèi yǒu wǔ dū jià 。
bǎi jīn shuí jiàn xǔ , dǒu jiǔ nán wéi shì 。
luò huā shēng fāng chūn , gū yuè jiǎo qīng yè 。
fù féng lì jiāo kè , tí hù yáo xiāng xiè 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.