Traditional

夜坐

餅餌支遙夜,薪烝禦早寒。
臥聞風浩蕩,起視鬥闌幹。
雞怯飛霜重,鴉驚出月殘。
挑燈搔短發,顧影發吾嘆。

Simplified

夜坐

饼饵支遥夜,薪烝御早寒。
卧闻风浩荡,起视斗阑干。
鸡怯飞霜重,鸦惊出月残。
挑灯搔短发,顾影发吾叹。

Pronunciation

yè zuò

bǐng ěr zhī yáo yè , xīn zhēng yù zǎo hán 。
wò wén fēng hào dàng , qǐ shì dǒu lán gān 。
jī qiè fēi shuāng zhòng , yā jīng chū yuè cán 。
tiāo dēng sāo duǎn fā , gù yǐng fā wú tàn 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.