Traditional

夜宴

酒浪搖春不受寒,燭花垂燼忽堆盤。
山川路邈人將老,絲管聲遒夜向闌。
四海交朋更聚散,百年光景雜悲歡。
自憐病眼猶明在,更把名花半醉看。

Simplified

夜宴

酒浪摇春不受寒,烛花垂烬忽堆盘。
山川路邈人将老,丝管声遒夜向阑。
四海交朋更聚散,百年光景杂悲欢。
自怜病眼犹明在,更把名花半醉看。

Pronunciation

yè yàn

jiǔ làng yáo chūn bù shòu hán , zhú huā chuí jìn hū duī pán 。
shān chuān lù miǎo rén jiāng lǎo , sī guǎn shēng qiú yè xiàng lán 。
sì hǎi jiāo péng gēng jù sàn , bǎi nián guāng jǐng zá bēi huān 。
zì lián bìng yǎn yóu míng zài , gēng bǎ míng huā bàn zuì kàn 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.