Traditional

夜宴洛陽程九主簿宅,送楊三山人往天臺尋智

東林問逋客,何處棲幽偏。
滿腹萬餘卷,息機三十年。
誌圖良已久,鬢發空蒼然。
調嘯寄疏曠,形骸如棄捐。
本家關西族,別業嵩陽田。
雲臥能獨往,山棲幸周旋。
垂竿不在魚,賣藥不為錢。
藜杖閑倚壁,松花常醉眠。
頃辭青溪隱,來訪赤縣仙。
南畝自甘賤,中朝唯愛賢。
仍空世諦法,遠結天臺緣。
魏闕從此去,滄洲知所便。
主人瓊枝秀,寵別瑤華篇。
落日掃塵榻,春風吹客船。
此行頗自適,物外誰能牽。
弄棹白蘋裏,掛帆飛鳥邊。
落潮見孤嶼,徹底觀澄漣。
雁過湖上月,猿聲峰際天。
群峰趨海嶠,千裏黛相連。
遙倚赤城上,曈曈初日圓。
昔聞智公隱,此地常安禪。
千載已如夢,一燈今尚傳。
雲龕閉遺影,石窟無人煙。
古寺暗喬木,春崖鳴細泉。
流塵既寂寞,緬想增嬋娟。
山鳥怨庭樹,門人思步蓮。
夷猶懷永路,悵望臨清川。
漁人來夢裏,沙鷗飛眼前。
獨遊豈易愜,群動多相纏。
羨爾五湖夜,往來閑扣舷。

Simplified

夜宴洛阳程九主簿宅,送杨三山人往天台寻智

东林问逋客,何处栖幽偏。
满腹万馀卷,息机三十年。
志图良已久,鬓发空苍然。
调啸寄疏旷,形骸如弃捐。
本家关西族,别业嵩阳田。
云卧能独往,山栖幸周旋。
垂竿不在鱼,卖药不为钱。
藜杖闲倚壁,松花常醉眠。
顷辞青溪隐,来访赤县仙。
南亩自甘贱,中朝唯爱贤。
仍空世谛法,远结天台缘。
魏阙从此去,沧洲知所便。
主人琼枝秀,宠别瑶华篇。
落日扫尘榻,春风吹客船。
此行颇自适,物外谁能牵。
弄棹白蘋里,挂帆飞鸟边。
落潮见孤屿,彻底观澄涟。
雁过湖上月,猿声峰际天。
群峰趋海峤,千里黛相连。
遥倚赤城上,曈曈初日圆。
昔闻智公隐,此地常安禅。
千载已如梦,一灯今尚传。
云龛闭遗影,石窟无人烟。
古寺暗乔木,春崖鸣细泉。
流尘既寂寞,缅想增婵娟。
山鸟怨庭树,门人思步莲。
夷犹怀永路,怅望临清川。
渔人来梦里,沙鸥飞眼前。
独游岂易惬,群动多相缠。
羡尔五湖夜,往来闲扣舷。

Pronunciation

yè yàn luò yáng chéng jiǔ zhǔ bù zhái , sòng yáng sān shān rén wǎng tiān tái xún zhì

dōng lín wèn bū kè , hé chǔ qī yōu piān 。
mǎn fù wàn yú juàn , xī jī sān shí nián 。
zhì tú liáng yǐ jiǔ , bìn fā kōng cāng rán 。
diào xiào jì shū kuàng , xíng hái rú qì juān 。
běn jiā guān xī zú , bié yè sōng yáng tián 。
yún wò néng dú wǎng , shān qī xìng zhōu xuán 。
chuí gān bù zài yú , mài yào bù wéi qián 。
lí zhàng xián yǐ bì , sōng huā cháng zuì mián 。
qǐng cí qīng xī yǐn , lái fǎng chì xiàn xiān 。
nán mǔ zì gān jiàn , zhōng zhāo wéi ài xián 。
réng kōng shì dì fǎ , yuǎn jié tiān tái yuán 。
wèi què cóng cǐ qù , cāng zhōu zhī suǒ biàn 。
zhǔ rén qióng zhī xiù , chǒng bié yáo huá piān 。
luò rì sǎo chén tà , chūn fēng chuī kè chuán 。
cǐ xíng pō zì shì , wù wài shuí néng qiān 。
nòng zhào bái pín lǐ , guà fān fēi niǎo biān 。
luò cháo jiàn gū yǔ , chè dǐ guān chéng lián 。
yàn guò hú shàng yuè , yuán shēng fēng jì tiān 。
qún fēng qū hǎi jiào , qiān lǐ dài xiāng lián 。
yáo yǐ chì chéng shàng , tóng tóng chū rì yuán 。
xī wén zhì gōng yǐn , cǐ dì cháng ān chán 。
qiān zài yǐ rú mèng , yī dēng jīn shàng chuán 。
yún kān bì yí yǐng , shí kū wú rén yān 。
gǔ sì àn qiáo mù , chūn yá míng xì quán 。
liú chén jì jì mò , miǎn xiǎng zēng chán juān 。
shān niǎo yuàn tíng shù , mén rén sī bù lián 。
yí yóu huái yǒng lù , chàng wàng lín qīng chuān 。
yú rén lái mèng lǐ , shā ōu fēi yǎn qián 。
dú yóu qǐ yì qiè , qún dòng duō xiāng chán 。
xiàn ěr wǔ hú yè , wǎng lái xián kòu xián 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.