Traditional

夜宿二江驛

雞鳴原前風折樹,夜到雙流雨如註。
樺皮濕透點不明,旋設篝爐燎衣褲。
重城回首一夢散,錦障氈車渺無處。
新聲猶傍耳邊來,殘酒半隨風力去。
飛觴縱飲亦何樂,憒憒不堪長閉戶。
丈夫要為國平胡,俗子豈識吾所寓。

Simplified

夜宿二江驿

鸡鸣原前风折树,夜到双流雨如注。
桦皮湿透点不明,旋设篝炉燎衣裤。
重城回首一梦散,锦障毡车渺无处。
新声犹傍耳边来,残酒半随风力去。
飞觞纵饮亦何乐,愦愦不堪长闭户。
丈夫要为国平胡,俗子岂识吾所寓。

Pronunciation

yè sù èr jiāng yì

jī míng yuán qián fēng zhē shù , yè dào shuāng liú yǔ rú zhù 。
huà pí shī tòu diǎn bù míng , xuán shè gōu lú liáo yī kù 。
zhòng chéng huí shǒu yī mèng sàn , jǐn zhàng zhān chē miǎo wú chǔ 。
xīn shēng yóu bàng ěr biān lái , cán jiǔ bàn suí fēng lì qù 。
fēi shāng zòng yǐn yì hé lè , kuì kuì bù kān cháng bì hù 。
zhàng fū yào wéi guó píng hú , sú zǐ qǐ shí wú suǒ yù 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.