Traditional

夜歸

城角傳三弄,桑村喜獨歸。
雨多螢滿野,徑狹露沾衣。
食儉鹽醯薄,年衰氣力微。
青燈對兒女,撫事一歔欷。

Simplified

夜归

城角传三弄,桑村喜独归。
雨多萤满野,径狭露沾衣。
食俭盐醯薄,年衰气力微。
青灯对儿女,抚事一歔欷。

Pronunciation

yè guī

chéng jiǎo chuán sān nòng , sāng cūn xǐ dú guī 。
yǔ duō yíng mǎn yě , jìng xiá lù zhān yī 。
shí jiǎn yán xī báo , nián shuāi qì lì wēi 。
qīng dēng duì ér nǚ , fǔ shì yī xū xī 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.