Traditional

夜意

心清知睡少,氣定覺神凝。
但有一無媿,何妨百不能。
燈昏如隔霧,硯冷欲生冰。
兀爾遺身世,東窗待日升。

Simplified

夜意

心清知睡少,气定觉神凝。
但有一无媿,何妨百不能。
灯昏如隔雾,砚冷欲生冰。
兀尔遗身世,东窗待日升。

Pronunciation

yè yì

xīn qīng zhī shuì shǎo , qì dìng jué shén níng 。
dàn yǒu yī wú kuì , hé fáng bǎi bù néng 。
dēng hūn rú gé wù , yàn lěng yù shēng bīng 。
wù ěr yí shēn shì , dōng chuāng dài rì shēng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.