Traditional

夜汲

酒渴起夜汲,月白天正青。
銅瓶響寒泉,聞之心自醒。
井邊雙梧桐,映月影離離,上有獨棲鵲,細爪握高枝。
我欲畫團扇,良工不可求。
三嘆拊庭楯,浩然風露秋。

Simplified

夜汲

酒渴起夜汲,月白天正青。
铜瓶响寒泉,闻之心自醒。
井边双梧桐,映月影离离,上有独栖鹊,细爪握高枝。
我欲画团扇,良工不可求。
三叹拊庭楯,浩然风露秋。

Pronunciation

yè jí

jiǔ kě qǐ yè jí , yuè bái tiān zhèng qīng 。
tóng píng xiǎng hán quán , wén zhī xīn zì xǐng 。
jǐng biān shuāng wú tóng , yìng yuè yǐng lí lí , shàng yǒu dú qī què , xì zhǎo wò gāo zhī 。
wǒ yù huà tuán shàn , liáng gōng bù kě qiú 。
sān tàn fǔ tíng shǔn , hào rán fēng lù qiū 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.