Traditional

夜泛蜻蜓浦

四顧水無際,三更月未生。
偶成搖楫去,不減禦風行。
煙浦漁歌斷,蘆洲鬼火明。
還家人已睡,小立叩柴荊。

Simplified

夜泛蜻蜓浦

四顾水无际,三更月未生。
偶成摇楫去,不减御风行。
烟浦渔歌断,芦洲鬼火明。
还家人已睡,小立叩柴荆。

Pronunciation

yè fàn qīng tíng pǔ

sì gù shuǐ wú jì , sān gēng yuè wèi shēng 。
ǒu chéng yáo jí qù , bù jiǎn yù fēng xíng 。
yān pǔ yú gē duàn , lú zhōu guǐ huǒ míng 。
huán jiā rén yǐ shuì , xiǎo lì kòu chái jīng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.