Traditional

夜遊宮

獨夜寒侵翠被。
奈幽夢,不成還起。
欲寫新愁淚濺紙。
憶承恩,嘆餘生,今至此。
蔌蔌燈花墜。
問此際,報人何事。
咫尺長門過萬裏。
恨君心,似危欄,難久倚。

Simplified

夜游宫

独夜寒侵翠被。
奈幽梦,不成还起。
欲写新愁泪溅纸。
忆承恩,叹馀生,今至此。
蔌蔌灯花坠。
问此际,报人何事。
咫尺长门过万里。
恨君心,似危栏,难久倚。

Pronunciation

yè yóu gōng

dú yè hán qīn cuì bèi 。
nài yōu mèng , bù chéng huán qǐ 。
yù xiě xīn chóu lèi jiàn zhǐ 。
yì chéng ēn , tàn yú shēng , jīn zhì cǐ 。
sù sù dēng huā zhuì 。
wèn cǐ jì , bào rén hé shì 。
zhǐ chǐ cháng mén guò wàn lǐ 。
hèn jūn xīn , sì wēi lán , nán jiǔ yǐ 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.