Traditional

夜遊宮

宴罷珠簾半卷。
畫檐外,蠟香人散。
翠霧霏霏漏聲斷。
倚香肩,看中庭,花影亂。
宛是高唐館。
寶奩炷,麝煙初暖。
璧月何妨夜夜滿。
擁芳柔,恨今年,寒尚淺。

Simplified

夜游宫

宴罢珠帘半卷。
画檐外,蜡香人散。
翠雾霏霏漏声断。
倚香肩,看中庭,花影乱。
宛是高唐馆。
宝奁炷,麝烟初暖。
璧月何妨夜夜满。
拥芳柔,恨今年,寒尚浅。

Pronunciation

yè yóu gōng

yàn bà zhū lián bàn juàn 。
huà yán wài , là xiāng rén sàn 。
cuì wù fēi fēi lòu shēng duàn 。
yǐ xiāng jiān , kàn zhōng tíng , huā yǐng luàn 。
wǎn shì gāo táng guǎn 。
bǎo lián zhù , shè yān chū nuǎn 。
bì yuè hé fáng yè yè mǎn 。
yōng fāng róu , hèn jīn nián , hán shàng qiǎn 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.