Traditional

夜熱

觸熱行萬裏,煩促詎可論。
泊船鄂州步,終日如炮燔。
搖扇腕欲脫,揮汗白雨翻。
推枕再三起,散發臨前軒。
秋近更漏長,天旱星宿繁。
甘澍何時來?
太息憂元元。

Simplified

夜热

触热行万里,烦促讵可论。
泊船鄂州步,终日如炮燔。
摇扇腕欲脱,挥汗白雨翻。
推枕再三起,散发临前轩。
秋近更漏长,天旱星宿繁。
甘澍何时来?
太息忧元元。

Pronunciation

yè rè

chù rè xíng wàn lǐ , fán cù jù kě lùn 。
bó chuán è zhōu bù , zhōng rì rú páo fán 。
yáo shàn wàn yù tuō , huī hàn bái yǔ fān 。
tuī zhěn zài sān qǐ , sàn fā lín qián xuān 。
qiū jìn gēng lòu cháng , tiān hàn xīng sù fán 。
gān shù hé shí lái ?
tài xī yōu yuán yuán 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.