Traditional

夜行船

憶昔西都歡縱。
自別後,有誰能共。
伊川山水洛川花,細尋思,舊遊如夢。
今日相逢情愈重。
愁聞唱,畫樓鍾動。
白發天涯逢此景,倒金尊,殢誰相送。

Simplified

夜行船

忆昔西都欢纵。
自别後,有谁能共。
伊川山水洛川花,细寻思,旧游如梦。
今日相逢情愈重。
愁闻唱,画楼锺动。
白发天涯逢此景,倒金尊,殢谁相送。

Pronunciation

yè xíng chuán

yì xī xī dū huān zòng 。
zì bié hòu , yǒu shuí néng gòng 。
yī chuān shān shuǐ luò chuān huā , xì xún sī , jiù yóu rú mèng 。
jīn rì xiāng féng qíng yù zhòng 。
chóu wén chàng , huà lóu zhōng dòng 。
bái fā tiān yá féng cǐ jǐng , dǎo jīn zūn , tì shuí xiāng sòng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.