Traditional

夜行船

滿眼東風飛絮。
催行色,短亭春暮。
落花流水草連雲,看看是,斷腸南浦。
檀板未終人去去。
扁舟在,綠楊深處。
手把金尊難為別,更那聽,亂鶯疏雨。

Simplified

夜行船

满眼东风飞絮。
催行色,短亭春暮。
落花流水草连云,看看是,断肠南浦。
檀板未终人去去。
扁舟在,绿杨深处。
手把金尊难为别,更那听,乱莺疏雨。

Pronunciation

yè xíng chuán

mǎn yǎn dōng fēng fēi xù 。
cuī xíng sè , duǎn tíng chūn mù 。
luò huā liú shuǐ cǎo lián yún , kàn kàn shì , duàn cháng nán pǔ 。
tán bǎn wèi zhōng rén qù qù 。
biǎn zhōu zài , lǜ yáng shēn chǔ 。
shǒu bǎ jīn zūn nán wéi bié , gēng nà tīng , luàn yīng shū yǔ 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.