Traditional

夜行船

閑把鴛衾橫枕。
損眉尖,淚痕紅沁。
花時良夜不歸來,忍頻聽,漏移清禁。
一餉無言都未寢。
憶當初,是誰先恁。
及至如今,教人成病,風流萬般徒甚。

Simplified

夜行船

闲把鸳衾横枕。
损眉尖,泪痕红沁。
花时良夜不归来,忍频听,漏移清禁。
一饷无言都未寝。
忆当初,是谁先恁。
及至如今,教人成病,风流万般徒甚。

Pronunciation

yè xíng chuán

xián bǎ yuān qīn héng zhěn 。
sǔn méi jiān , lèi hén hóng qìn 。
huā shí liáng yè bù guī lái , rěn pín tīng , lòu yí qīng jīn 。
yī xiǎng wú yán dū wèi qǐn 。
yì dāng chū , shì shuí xiān nèn 。
jí zhì rú jīn , jiào rén chéng bìng , fēng liú wàn bān tú shèn 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.